Kommissorium

Kommissorium for Havkajaksamrådet (REVIDERET JUNI 2010 SAMT MINDRE ÆNDRING  APRIL 2011)

Havkajaksamrådet er en sammenslutning af organisationer i Danmark, der arbejder med havkajak som en væsentligt del af deres virke. Hovedformålet for samrådet er gennem samarbejde at udbrede kendskabet til havkajakroning i Danmark, samt øge sikkerheden gennem oplysning og uddannelse

Havkajaksamrådets målsætning
•    Fremme havkajakroning i Danmark gennem oplysning og samarbejde på tværs af organisationer.
•    Fremme havkajaksikkerheden i Danmark. 
•    Udvikle samarbejde og netværk mellem organisationer som benytter havkajakker i Danmark.

Rådets arbejdsområder
•    Rådet kommer med anbefalinger for uddannelse og sikkerhed i Havkajak.
5 af rådets organisationer har indgået samarbejdsaftale med Dansk Kano- og Kajakforbund (DKF) om udvikling og brug af DKF´s roerniveauer (EPP) og DKF`s instruktørniveauer. DGI har sit eget uddannelsessystem
•    Rådet opretholder listen over uddannede efter Havkajaksamrådets tidligere retningslinjer indtil 1/1 2014.
•    Rådet står for en hjemmeside, hvor man kan finde relevante oplysninger om rådets arbejde.
•    Rådet arrangerer seminarer om sikkerhed og uddannelse i havkajak.
•    Rådet arbejder for at oplysninger om ulykker og nærulykker i havkajakmiljøet samles og bearbejdes, til brug i det forebyggende arbejde.
•    Rådet medvirker til udarbejdelse af dansk materiale til havkajak-  undervisning, -instruktion og -sikkerhed.
•    Rådet arbejder for at udvikle mulighederne for friluftsliv med havkajak, bl.a. i forhold til adgangsforhold, miljøforhold, færdselsregler i naturen, primitive lejrpladser og kortmateriale.
•    Rådet medvirker til indsamling og formidling af information om internationale havkajak-begivenheder, samt udvikling af internationale kontakter og netværk på havkajakområdet.
•    Rådet arbejder for at der bliver lavet anbefalinger til skoler, institutioner, foreninger osv. om brug af havkajak vedr. instruktørniveau, antal elever pr underviser, årstid, egnet kajakfarvand osv.

Organisering af rådet
•    Rådet er uafhængigt, og konstituerer sig selv.
•    De enkelte organisationer beslutter hvorledes deres repræsentant udpeges.
•    Rådets organisationer skal have havkajak som et væsentligt område.

Deltagende organisationer der har en plads hver:
•    Dansk Kano og Kajak Forbund  
•    DGI
•    Havkajakroerne 
•    Ungdoms- og efterskolerne
•    Ungdomsringen
•    Universiteterne og de højere læreanstaler (bl.a. University Colleges)
•    Højskolerne
•    Dansk Havkajak Brancheforening (bisidder med taleret men uden stemmeret)

•    Grejbankerne 

 
Rådets arbejdsform
•    Rådet kan kun vejlede, henstille og informere.
•    Rådet tager selv emner op indenfor ovenstående arbejdsområder, men de forskellige organisationer kan også henstille til samrådet at bestemte emner/områder tages op.
•    Rådet beslutter selv om en organisation skal optages.
•    I tilfælde af uenighed om rådets arbejde forsøges en løsning opnået gennem samtale. Herefter kan der træffes en beslutning via simpelt flertal.
•    Rådet kan ved en flertalsafgørelse på 2/3 udelukke en medlemsorganisation.