Gamle Retningslinjer - Havkajakvejleder

DISSE RETNINGELINIER ER IKKE LÆNGERE GÆLDENDE!  

 

Uddybning til Havkajaksamrådets vejledende retningslinier. Revideret den 17. dec. 2007.

Ture i Danmark:
Aspiranten skal kunne skaffe sig oplysninger om alle farvande i Danmark og skal kunne bedømme det aktuelle farvand på alle årstider.

Hele året: 
Aspiranten skal virke sikker og rolig også overfor koldt vand og ved roning hele året.

Åbent vand:  
Aspiranten skal med øvede grupper kunne færdes på åbent vand.

Teknik og praksis

Vejrforhold/ uroligt vand:  
Udover vind mellem 8 - 13m/sekundet skal der også være mulighed for, at der arbejdes i bølger.

Pakket kajak:                   
Oppakning som til tur eller vægt svarende til det (20 – 30 kg).

Forevisningskvalitet:       
Teknikkerne skal kunne vises og forklares  i en formidlingssituation, effektivt og tydeligt.

Udstyr som er i orden:     
Aspiranten møder op med det udstyr han/hun ville bruge i en vejledningssituation og skal kunne redegøre for de valg, der er truffet i den forbindelse.

Roteknik:                          
Ergonomisk korrekt, økonomisk, og skadesforebyggende roteknik: 
Roteknik: siddestilling, håndstilling, brug af arme, håndled, store muskelgrupper og rotation, fodstøtte, isætning af pagaj / årer og selve rotaget, tryk og træk med pagaj/åre, rytme,
afspændthed i skuldre og greb om pagaj/åre, fokus i roretning. Højt/lavt støttetag  Styretag og passive styretag (ror): forlæns og baglæns rundtag, forror og bagror alle med  kantstilling af kajak,
lav og høj telemark. Sideforflytning med og uden fremdrift i kajakken: udført med 8 – tals tag, træktag og passive tag til begge sider. Standsning af kajak: indenfor tre baglæns rotag.

Selvredning med entring efter kæntring:    
At komme op i kajakken igen uden hjælp fra andre enten med eller uden hjælp af pagajflyder og derefter lænse kajakken ved hjælp af  pumpe.
Redningen skal kunne gennemføres kontrolleret i løbet af 4 minutter fra kæntring til aspiranten har skørt på og er klar til at ro videre.

Selvredning med eskimorulle:   
Aspiranten skal kunne vise og forklare teknikken  i eskimorulle og kunne forevise to brugbare metoder. Udgangspositionen er alm. rofatning, hvor kroppen går i vandet til en side og kommer op igen til den anden side.
Som minimum skal den ene rulle beherskes til begge sider.
                                           
Re-entry efterfulgt af eskimorulle:
Skal kunne gennemføres på 2 minutter til aspiranten er oppe, har skørt på og er klar til at pumpe.
 
Kammeratredning med roer ude af kajak:.
En kammeratredning med en kæntret (forestillet) uerfaren roer skal gennemføres i løbet af 4 minutter fra der er kontakt med den kæntrede og til begge roere sidder med skørt på og er klar til at ro videre.
Aspiranten bør kende til flere metoder, herunder stormredning, og kunne begrunde hvorfor hun vælger netop den brugte. Redningen skal gennemføres kontrolleret hvilket betyder at aspiranten skal lede
og instruere med klare meldinger og at der skal være kontrol med personen i vandet samt udstyr (pagajer/årer m.m.)

Eskimoredning:                
3 metoder til eskimoredning (dvs. kammeratredning hvor den kæntrede bliver siddende i kajakken) skal forevises: parallelredning med brug af stævn (parallel stævnredning)
eller pagaj (H-redning), stævnredning (T-redning). Fordele og ulemper ved de enkelte metoder skal forklares og diskuteres i forhold til realistiske forhold på tur, herunder hundesvømning.

Alle i vandet med 3 kajakker:
Aspiranten skal kunne organisere en situation, hvor han selv og to andre roere er i vandet med tre bordfyldte kajakker.  I løbet af 9 minutter skal alle tre roere sidde i kajakkerne med skørt på.

Brug af bugserline:           
Bugseringen skal forevises i både side-, med- og modsø. Aspiranten skal organisere forskellige bugseringer, hvor flere bugserer på en gang og hvor flere bliver bugseret på en gang,
herunder en passiv roer. Aspiranten skal kunne vise og forklare forskellige metoder til montering af bugserliner.

Roning med anden person på kajak:    
Skal forevises over 400 meter. Aspiranten vælger selv, hvor personen skal placere sig – men skal kunne diskutere og begrunde valget.

Hjælpe bevidstløs eller roer der sidder fast:
Aspiranten skal være i stand til at rejse en kæntret livløs eller hjælpe en roer, der sidder fast i mandehullet op til normal position siddende i kajakken.

Brug af sikkerhedsudstyr (nødudstyr):
Aspiranten skal kunne vise i praksis, hvordan udstyret bruges og kunne gøre rede for brugen af udstyret.

Teori

Udstyr:                              
Kajak: Viden om forskellige typer og forskellige materialer, stabilitet, fart, opdrift, brug af ror og finne, fod og knæstøtter, rygstøtte, pakning til tur.
                                           
Pagaj/åre: Viden om betydningen af længde, bladstørrelse og form samt materiale.
                                           
Skørt : Viden om materiale og funktion.
                                           
Svømmevest: Viden om materiale, form, funktion og opdrift.
                                           
Beklædning: Viden om materialer og deres egenskaber for at kunne holde roeren tør og varm hele året. Her tænkes på fordele og ulemper ved forskellige materialer og funktioner.
                                           
Sikkerhedsudstyr: Viden om  sikkerheds- og nødudstyr. Desuden kendskab til alarmering.

Orientering, navigering og vejvalg:   
Aspiranten skal kunne læse og anvende geodætiske kort og søkort for at kunne træffe vejvalg og finde egnede steder til at søsætte og lande med kajak.
Han skal kunne vurdere afstande og vind og bølgers opståen og betydning for kajaksejlads. Aspiranten skal kunne bruge et kompas til støtte for kortlæsning og til brug ved tåge,
mørke og usigtbart vejr. Desuden skal aspiranten beherske vejvalgsopgaver ud fra givne forudsætninger så som gruppe, vejr, årstid m.m.

Færdselsregler på vandet:                  
Aspiranten skal have viden om søvejsregler samt være bevidst omkring de særlige forhold som brugen af havkajak og færdsel i grupper kræver.

Vejr, bølger, strøm og tidevand:  
Aspiranten skal kunne finde oplysninger om vejr, strøm og tidevand og møder til prøven  med den aktuelle vejrudsigt / tidevandstabel for det aktuelle område. 
Aspiranten skal have viden om vindstyrker og deres virkning. Herunder pålandsvind og fralandsvinds, strøm, tidevand, bølgers opståen og elementernes påvirkning af roningen.
Forholdsregler ved roning i nedsat sigtbarhed, stærk sol, tordenvejr m.v.

Risikomomenter/ ulykkestyper/ tur efter evne:        
Aspiranten skal kunne gøre rede for hvilke risikomomenter, der er ved havkajakroning, prioritere disse samt gøre rede for forholdsregler.
Her bør der vurderes både risiko i forhold til fysiske og psykiske skader på person, risiko for materiel og risiko for naturen. Aspiranten skal kende til de almindeligste ulykkestyper og
hvordan de kan forebygges. Begrebet ”tur efter evne” skal kunne forklares og eksemplificeres. Her kan der med fordel arbejdes ud fra cases både i teori og praksis.

Førstehjælp, genoplivning og kuldeskader:
Gældende førstehjælpskursus, svarende til Dansk Førstehjælpsråds niveau ”mellem” bestående af modulerne; hjerte-lunge redning, livreddende førstehjælp, førstehjælp
ved tilskadekomst og førstehjælp ved sygdom eller livredderprøve. Herunder viden om forholdsregler ved ulykker og behandling af ofte forekommende skader i forbindelse med havkajak og friluftsliv.
Som f.eks. nedkøling, væskemangel, solstik, solskolning, forbrændinger,  håndleds- og skulderskader og søsyge.
 
Lederrolle:  
Bevidsthed om lederrolle og deltagernes forventninger..Lederen har det overordnede ansvar for sikkerheden, og skal samtidigt kunne formidle færdigheder, skabe tryghed/ et socialt fællesskab.
Lederen bør have viden om lederrollen og ikke mindst kunne anvende den i praksis. Det handler om at kunne få en gruppe til at fungere sammen, herunder styre den på havet.
F.eks. parvis roning, første og sidste par, kommunikation på vandet samt forhåndsaftaler. Herudover bør lederen have indblik i hvordan den enkelte har det i gruppen og i forbindelse med kajakroning (empati).

Sikkerhed, jura og ansvar:    
Kendskab til det moralske,  det juridiske og det forsikringsmæssige ansvar ved friluftsliv med havkajak.

Natur- og kulturspor og -former langs kysten
Aspiranten skal kende reglerne for færdsel i naturen specielt omkring kysten samt have en god viden om naturen langs Danmarks kyster. 
Her tænkes på miljø, og dyre- og planteliv samt et rimeligt overblik over geologi i kystegnene. Endelig bør aspiranten have kendskab til kulturspor og -former langs kysterne.
Det forudsættes, at aspiranten har en bred og solid erfaring med friluftsliv og har kendskab til danske friluftslivstraditioner.

Litteratur:                        
Der forventes et bredt kendskab til aktuel havkajak litteratur.

Pædagogik og lederegenskaber

Logbog:                             
Skal indeholde kort beskrivelse af den opbyggede erfaring: antal ture, hvor og med hvilke deltagere, ca. længder, vejrforhold, lærerige oplevelser.
Derudover en kort oversigt over aspirantens deltagelse i forskellige havkajakkurser og seminarer.
                                           
Min. 500 km indenfor de seneste 2 år i forskelligt farvand og under forskellige forhold samt under meget varierede vejrtyper. Det kan f.eks. være langs forskellige kyster, både beskyttede
og åbne, kyster af forskellig karakter gennem hele året 
 
Flere kryds af minimum 10 km. Oftest holder vi os tæt ved kysten, men det kan være nødvendigt med længere krys Derfor er erfaring i orientering og i at håndtere en kajak længere
fra kysten en del af den forventede erfaringsdannelse Med et kryds på 10 km. menes, at man bevæger sig væk fra land og ror en distance på min 10 km. på dybt vand – dvs. min. op til 5 km. fra land.

Adskillige flerdages ture med overnatning for at have en solid baggrund i friluftsliv med lastede kajakker.

Erfaring med formidling: 
Aspiranten skal, have prøvet at formidle mange forskellige momenter i forhold til havkajak og friluftsliv. Aspiranten skal minimum have 30 dages undervisningserfaring.
Denne erfaring skal fremgå af logbogen

Pædagogisk viden:           
Aspiranten har minimum 2 års erfaring som havkajakinstruktør. Dette skulle give en baggrund for at opnå gode lederegenskaber som gruppeforståelse, vurderingsevne,
konsekvenstænkning, selvtillid/autoritet, organiseringsevne, psykologisk og pædagogisk sans, empati og endelig metodik i forhold til at formidle havkajak og friluftsliv ved kysten i Danmark.